Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2018

Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 25 maja 2018r.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE

 

§ 1

 

ZASADY KORZYSTANIA

1. Wypożyczalnia jest ogólnodostępna

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne i dotyczy książek, czasopism i zbiorów

specjalnych.

3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

 • zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów

 • okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązanie własnoręcznym podpisem

  do przestrzegania Regulaminu

 • za czytelnika do lat 16 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice

  lub opiekunowie prawni

4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych i określonych
w Ustawie o bibliotekach

5. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, z godnie z art. 4421, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych i miejsca zamieszkania.

8. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:

 • osoby, które nie są zapisane do Biblioteki

 • osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających

 • osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki

9. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w miejscu do tego przeznaczonym na wieszaku.

10. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.

 

§ 2

 

1. Gminna Biblioteka i Centrum Kultury z siedzibą w Przechlewie, przy ul. Młyńskiej 2 jest Administratorem danych. Pani/a dane będą przetwarzane w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek, zapisu na zajęcia w sekcjach zainteresowań. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych – Lucyna Ciszewska, e-mail. iodo@przechlewo.pl

 

WYPOŻYCZANIE

 

1. Wypożyczać można jednorazowo 10 książek oraz 5 materiałów bibliotecznych.

2. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni, materiały biblioteczne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

3. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 2 termin zwrotu publikacji, szczególnie poszukiwanych.

5. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

 

§ 3

 

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej.

4. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

5. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.

 

§ 4

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

 

1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych oraz możliwości kopiowania danych na własne nośniki nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkowników obowiązuje:

 • zgłoszenie pracownikowi danych osobowych, oraz czasu pracy przy komputerze (zapis w księdze odwiedzin)

 • czas pracy przy komputerze wynosi 1 godz.

 • w uzasadnionych przypadkach pracownik wyraża zgodę na dłuższy czas pracy przy komputerze

 • przyjęcie do wiadomości i akceptację monitorowania pracy Użytkownika przez pracownika.

3. Użytkownik nie ma prawa:

 • instalowania dodatkowego oprogramowania

 • używania ustawień preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów

 • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej lub zniszczenie oprogramowania

 • wprowadzenia zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych

 • wykorzystanie internetu do popełnienia czynów niezgodnych z prawem t.j.:

  działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystanie ze stron pornograficznych, stron propagujących przemoc, przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych

 • działania zakłócające pracę sieci

 • przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych bez zgłoszenia u pracownika (celem przedłużenia czasu pracy).

4. W przypadku problemów technicznych z komputerem, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób naprawy uszkodzonego sprzętu.

5. Treści zapisane przez Użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

6. Pracownicy Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika oraz do przerwania sesji, jeżeli uznają, że wykonuje czynności niezgodne z zasadami.

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Skargi i wnioski Użytkownicy mogą zgłaszać w każdy poniedziałk od godziny 10 do godziny 11 u Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie w razie nieobecności dyrektora uwagi proszę przekazać pracownikowi GBiCK w Przechlewie

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie nr 6/2018

Dyrektora

Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 25 maja 2018 roku

 

 

w sprawie : ustalenia zasad korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

 

Na podstawie przepisów :

 

1. Na podstawie art.14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. O bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)

2. Statutu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

MKiDN, BN, NPRC