Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie

Polityka ochrony małoletnich

Zarządzenie Nr 3

Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 12 lutego 2024 roku

 

w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony małoletnich” obejmującej:

- bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem, procedury interwencji w sytuacji   podejrzenia krzywdzenia małoletniego,

- kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów,

- sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym standardów ochrony małoletnich,

- bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

- zasad monitorowania standardów ochrony małoletnich.

 

Na podstawie art. 22c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016  r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. Z 2023 r., poz. 1304 ze zm.)

zarządzam co następuje :

§ 1

Wprowadza się „Politykę ochrony małoletnich”

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 lutego 2024

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie Elżbieta Baran

Dział  I

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem w instytucji kultury

§ 1

Zasady ogólne

1. Zasadą, której przestrzeganie jest wymagane od pracowników w odniesieniu do wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników  w jednostce jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

2. Pracownicy placówki traktują dziecko małoletnie z szacunkiem oraz uwzględniają jego godność i potrzeby.

3. Pracownicy działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji.

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności niedozwolonych, określonych w niniejszej procedurze, w jakiejkolwiek formie.

5. Zasady bezpiecznych relacji pracowników z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników : bibliotekarzy, instruktorów, stażystów, wolontariuszy, informatyka, zaproszonych za spotkania autorów, artystów, wykonawców projektów kulturalnych, pracowników obsługi.

 

§ 2

1. Osoby wymienione w § 1 ust.5 obowiązane są do utrzymania profesjonalnej relacji z małoletnimi i każdorazowego rozważenia, czy twoja reakcja, komunikat, bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.

2. Osoby wymienione w § 1 ust. 5 obowiązane są do działania  w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji twojego zachowania.

 

§ 3

Zasady komunikacji

Zasady komunikacji z małoletnimi:

 • Udzielaj odpowiedzi adekwatnych do wieku małoletniego i danej sytuacji;
 • Nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka;
 • Nie jest dopuszczalne podnoszenie głosu na małoletniego w sytuacji innej niż wynikająca z zagrożenia bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.

 

§ 4

Zachowania niedozwolone wobec małoletnich

1. Nie jest dopuszczalne ujawnianie danych wrażliwych dotyczących małoletniego, wyszczególnionych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1), obejmujących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

2. Zachowania niedozwolone obejmują używanie wulgarnych słów, gestów oraz żartów, czynienie uwag, które stanowią lub mogą być odebrane jako nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej.

3. W sytuacjach wymagających wykonania przez pracowników czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec małoletniego unikać należy,  innego niż niezbędny, kontaktu fizycznego z małoletnim, w szczególności w przypadku udzielania pomocy, w rozbieraniu i ubieraniu, jedzeniu, myciu i korzystaniu z toalety.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie relacji wynikającej z władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

5. Nie jest dozwolone utrwalanie wizerunku dziecka do celów  prywatnych poprzez filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie. Zakaz ten obejmuje także umożliwienia utrwalenia wizerunków małoletnich osobom trzecim. Wyjątkiem jest utrwalenie wizerunku na potrzeby placówki, na podstawie zgody udzielonej przez rodziców/prawnych opiekunów.

6. Nie jest dozwolone proponowanie małoletnim alkoholu, wyrobów nikotynowych ani nielegalnych substancji, jak również używanie ich w obecności małoletnich.

7. Nie jest dozwolone nawiązywanie z małoletnim jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, lub mogących zostać uznane  za posiadające takie właściwości. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie małoletnim treści erotycznych i pornograficznych.

 

§ 5

Zachowanie niedopuszczalne w sieci i poza godzinami pracy

1. Nie jest dozwolone nawiązywanie kontaktów z małoletnimi uczęszczającymi do instytucji kultury poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

2. Nie jest dozwolone utrzymywanie kontaktów towarzyskich z małoletnimi uczęszczającymi  do instytucji kultury za pośrednictwem szeroko rozumianych sieci komputerowych i zewnętrznych aplikacji. Dopuszczalną formą komunikacji z małoletnimi i ich rodzicami lub opiekunami są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy). Z kanałów tych nie należy korzystać poza godzinami pracy.

 

§ 6

Odpowiedzialność

Złamanie zasad wymienionych w przedmiotowej procedurze jest podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

 

Dział  II

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania  informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

§ 1

Definicje

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że krzywdzeniem jest każde zamierzone i niezamierzone działanie lub zaniechanie działania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłócają ich optymalny rozwój. Wyróżnić można cztery formy krzywdzenia osoby małoletniej:

1) Przemoc psychiczną;

2) Przemoc fizyczną;

3) Zaniedbywanie;

4) Wykorzystywanie seksualne małoletniego.

Wykorzystywanie seksualne dziecka to włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, i/lub na którą nie jest   odpowiednio dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób, i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa.

Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli to osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy.

 

§ 2

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości na szkodę małoletniego

Wśród przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości na szkodę małoletniego wyróżnić można przestępstwa wskazane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.) w następujących regulacjach:

Art. 197. [Zgwałcenie i wymuszanie czynności seksualnej];

Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności];

Art. 199. [Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia];

Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego];

Art. 200a. [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego];

Art. 200b. [Propagowanie pedofilii];

Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych];

Art. 203. [Zmuszanie do uprawiania prostytucji];

Art. 204. § 3 [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo];

Zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.  1375 ze zm.) instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.


§ 3

Ważne sygnały

Pracownicy instytucji kultury zwracają szczególną uwagę na występowanie w zachowaniu małoletniego sygnałów świadczących o krzywdzeniu, w szczególności o możliwości popełnienia przestępstwa wskazanego w § 2. Uwagę pracownika powinny zwrócić przykładowo następujące zachowania:

 • Dziecko ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia, złamania kości itp.);
 • Podane przez dziecko wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe,niespójne itp. Dziecko często je zmienia;
 • Pojawia się niechęć przed udziałem w zajęciach, zabawie, aktywności fizycznej;
 • Dziecko nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
 • Dziecko wzdryga się kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
 • Dziecko boi się rodzica lub opiekuna;
 • Dziecko boi się powrotu do domu;
 • Dziecko jest bierne, wycofane, przestraszone, uległe;
 • Dziecko cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: ból brzucha, głowy, mdłości;
 • Dziecko moczy się bez powodu lub  w konkretnych sytuacjach czy też na widok określonych osób;
 • Nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania dziecka.

 

§ 4

Procedury postępowania

1. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego lub podejrzenia krzywdzenia małoletniego, pracownik ma obowiązek :

 • Wezwać pogotowie, jeżeli wystąpiło poważne uszkodzenie ciała lub skonsultować telefonicznie z lekarzem w Ośrodku Zdrowia, jeżeli uszkodzenie nie wymaga natychmiastowej interwencji pogotowia;
 • Poinformować o zdarzeniu lub swoich podejrzeniach co do krzywdzenia małoletniego dyrektora instytucji kultury;
 • Sporządzić notatkę służbową opisującą zdarzenie, w szczególności przyczynę wystąpienia podejrzenia o krzywdzeniu małoletniego.

2. Powiadamiając dyrektora o podejrzeniu krzywdzenia małoletniego pracownik :

 • Przedstawia formy i okoliczności krzywdzenia, które udało mu się ustalić lub, których wystąpienie podejrzewa;
 • Informuje o zachowaniach i wypowiedziach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia.

3. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia wobec małoletniego jednego z przestępstw wskazanych w § 2:

 • Dyrektor instytucji kultury składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury, realizując obowiązek wynikający z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2022r., poz. 1375 ze zm.);
 • Dyrektor podejmuje niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa, o ile miało ono miejsce na terenie placówki.

4. Dyrektor składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury korzystając z wzoru stanowiącego załącznik Nr 1  do niniejszej procedury.

 

§ 5

Plan wsparcia małoletniego

1. W razie ujawnienia krzywdzenia małoletniego dyrektor wraz z wybranym przez siebie zespołem opracowuje plan wsparcia małoletniego.

2. Wsparcie obejmuje przede wszystkim współpracę z instytucjami pomocowymi, Policją i Prokuraturą, jak również objęcie małoletniego pomocą psychologiczną w placówce.

 

Dział  III

Zasady określające zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu instytucji kultury do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasady przygotowania pracowników do ich stosowania oraz sposoby dokumentowania tej czynności.

 

§ 1

1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, zabawą, edukacją, spędzania czasu wolnego małoletnich lub z opieką nad nimi, dyrektor uzyskuje informacje, czy dane tej osoby s a zamieszczone w Rejestrze  z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

2. Przez inną działalność związaną z wychowaniem, zabawą, edukacją, spędzania czasu wolnego małoletnich należy rozumieć w szczególności wykonywanie czynności związane z organizacją wypoczynku małoletnich, wykonywanie umów cywilnoprawnych związanych z wychowaniem i edukacją, organizacją czasu wolnego małoletnich lub z opieką nad nimi.

 

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pracowników instytucji kultury do stosowania standardów ochrony małoletnich jest dyrektor instytucji kultury. Dyrektor może upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do przygotowania pracowników do stosowania standardów ochrony małoletnich. Wzór upoważnienia został określony w załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

2. Osoba upoważniona przez dyrektora, o której mowa w ust. 1, musi legitymować się co najmniej 10 letnim doświadczeniem w pracy z osobami małoletnimi, uzyskanym w instytucjach kultury, jednostkach oświaty, leczniczych lub pomocy społecznej. Dodatkowo musi posiadać niezbędną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie szkoleń pracowników instytucji kultury, obejmujących następujące zagadnienia:

 • rozpoznanie symptomów krzywdzenia małoletnich;
 • procedury interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia małoletnich;
 • odpowiedzialność prawna pracowników instytucji, zobowiązanych do podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia małoletnich;
 • stosowania „Niebieskiej Kart”.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, są organizowane raz w roku, w terminie wskazanym przez dyrektora.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, Zapoznaje pracowników ze standardami ochrony małoletnich oraz odbiera od każdego zatrudnionego pracownika oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich, obowiązującymi w instytucji kultury. Wzór oświadczenia został określony w załączniku Nr 3 do niniejszej procedury.

5. Pracownicy nowo zatrudnieni w instytucji kultury są zapoznawani ze standardami w pierwszym tygodniu pracy i w tym czasie jest od nich odbierane oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.

6. Osoba, o której mowa w ust. 1 bierze udział w rekrutacji pracowników i w jej trakcie ocenia przygotowanie kandydata do pracy z dziećmi małoletnimi.

7. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzieleniu mu wsparcia.

 

Dział IV

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów ochrony małoletnich do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

                                  

§ 1

1. Dokumentacja składająca się na standardy ochrony małoletnich jest dostępna na stronie internetowej Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

2. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich są informowani o adresie strony internetowej Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie, o której mowa w ust. 1 przy podpisywaniu zgody na uczestnictwo w wydarzeniach czytelniczych, kulturalnych, w organizacji czasu wolnego, wypoczynku w czasie wakacji i ferii.

3. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych standardy ochrony małoletnich są udostępnione w formie papierowej. Udostępnienie w tej formie jest możliwe raz w roku.

 

§ 2

Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się ze standardami i wynikającymi z nich zasadami ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

 

Dział  V

Wymogi zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi

 

§ 1

Zasady ogólne

1. Małoletni traktują się nawzajem z szacunkiem oraz uwzględniają we wzajemnych kontaktach swoją godność i potrzeby.

2. Kontaktując się z drugą osobą należy pamiętać, aby:

 • Udzielać odpowiedzi adekwatnych do wieku i sytuacji;
 • Nie zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać drugiej osoby;
 • Nie podnosić głosu bez potrzeby.

 

§ 2

Zachowania niedozwolone wobec małoletnich

1. Nie jest dopuszczalne ujawnienie danych wrażliwych dotyczących małoletniego, wyszczególnionych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) obejmujących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

2. Zachowania niedozwolone obejmują używanie wulgarnych słów, gestów oraz żartów, czynienie uwag, które stanowią, lub mogą być odebrane jako nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej.

3. Niedozwolone jest wykorzystywanie relacji wynikającej z władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

4. Nie jest dozwolone utrwalanie wizerunku małoletniego poprzez filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie.

5. Nie jest dozwolone proponowanie małoletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używanie ich.

 

§ 3

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych

1. Zasady te służą m. in. Ochronie dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie.

2. Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet obejmuje następujące zasady:

 • nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy;
 • dbaj o nierozpowszechnianie swojego wizerunku, w przypadku publikacji zdjęć w sieci należy zadbać, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby znajome, nie udostępniaj zdjęć intymnych, czy w niepełnym ubraniu;
 • poinformuj rodziców lub pracowników instytucji kultury o każdym przypadku, gdy napotkasz się w sieci na treści, które wydają się nielegalne, czy w jakikolwiek sposób wywołują niepokój;
 • o propozycjach spotkania, jakie otrzymasz od internetowych znajomych zawsze informuj rodziców lub pracowników instytucji kultury;
 • nie atakuj nikogo w sieci, niezależnie od tego, jakie zdanie on wyraża, nie pokazuj agresji, nie stosuj gróźb;
 • nie korzystaj z sieci przez zbyt długi czas, bo zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu;
 • pamiętaj, że im dłużej korzystasz z sieci, tym mniej rozmawiasz ze znajomymi twarzą w twarz, a takie kontakty są najbardziej wartościowe.

 

Dział  VI

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich oraz sposoby dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

§ 1

1. Standardy ochrony małoletnich obowiązujące w instytucji kultury podlegają przeglądowi corocznie, w terminie ustalonym przez dyrektora instytucji kultury, każdorazowo w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego oraz w razie nowelizacji następujących aktów prawnych :

1) ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1304 ze zm.);

2) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.);

3) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.), w części określonej w Rozdziale XXV „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej”.

2. Przegląd standardów ochrony małoletnich, obowiązujących w instytucji kultury, polega na ustaleniu wypełniania przez standardy wymogów przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 22c ustawy o której mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Przeglądu standardów ochrony małoletnich, obowiązujących w instytucji kultury, dokonuje dyrektor instytucji kultury, osoba do niego upoważniona, lub służby prawne, o których mowa

w Art. 12 obowiązki organizatora Dz. U. 2020.0.194 t.j. - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. W przypadku, gdy przegląd, o którym mowa w ust. 3, wykaże niespełnienie przez standardy ochrony małoletnich wymagań określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, lub też standardy z innych przyczyn okazały się nieaktualne, lub nieodpowiadające potrzebom ochrony małoletnich, dokonywana jest aktualizacja standardów.

5. Aktualizacja standardów małoletnich, obowiązujących w instytucji kultury, dokonuje dyrektor instytucji kultury lub służby prawne, o których mowa w Art.12 obowiązki organizatora Dz. U. 2020.0.194 t.j. - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

6. W przypadku aktualizacji standardów służby prawne, o których mowa w Art.12 obowiązki organizatora Dz. U. 2020.0.194 t.j. - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przygotowany projekt jest przyjmowany przez dyrektora w drodze zarządzenia.

 

§ 2

1. Każdy ujawniony lub zgłoszony incydent lub zdarzenie zagrażające dobru małoletniego, na temat którego instytucja kultury posiada wiedzę, zostaje odnotowany w księdze zdarzeń zagrażających dobru małoletniemu, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

2. Księdze zdarzeń nadaję się kategorię archiwalną zgodnie z przepisami odrębnymi. Kategorię tą należy uwzględnić w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, przyjętym odrębnym zarządzeniem dyrektora.

3. Każdorazowy wpis do księgi zdarzeń zagrażających dobru małoletniemu uruchamia procedurę przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich, o której mowa w § 1.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony małoletnich” obejmującej:
- bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem, procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego,

- kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów,

- sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym standardów ochrony małoletnich,

- bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

- zasad monitorowania standardów ochrony małoletnich.

 

Posterunek Policji w ………

bądź Prokuratura Rejonowa w …….

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiam, o możliwości popełnienia przestępstwa kwalifikowanego …….*

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) na szkodę małoletniego…………………………………………………………………...**

 

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu opisać stan faktyczny, w szczególności w jaki sposób pracownicy instytucji kultury dowiedzieli się o przestępstwie popełnienia na szkodę małoletniego i jakie okoliczności lub dowody świadczą o możliwości popełnienia przestępstwa. W miarę możliwości, jeżeli okoliczności te stały się  wiadome pracownikom instytucji kultury, należy podać następujące dane dotyczące przestępstwa:

- data

- miejsce

- okoliczności przestępstwa

- świadkowie

- materiał dowodowy o popełnieniu przestępstwa np. wydruki, nagrania, zaświadczenia

…………………………

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

 

* należy wpisać przestępstwo spośród wymienionych w § 2 - I procedury. W razie braku możliwości dokonania kwalifikacji przestępstwa można  tę część pominąć

** należy wpisać dane dziecka

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony małoletnich” obejmującej :

- bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem, procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego,

- kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów,

- sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym standardów ochrony małoletnich,

- bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

- zasad monitorowania standardów ochrony małoletnich.

 

pieczęć instytucji kultury

miejscowość, dnia

 

Na  podstawie art. 22c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.) oraz Dział III, § 2 ust. 1 „Polityki ochrony małoletnich”

 

UPOWAŻNIAM

Panią/Pana…………………………………………………….. do przygotowania personelu Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie do stosowania standardów ochrony małoletnich.

Podpis dyrektora

 

Odebrałam/em

……………………………..

podpis upoważnionego

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony małoletnich” obejmującej:

- bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem, procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego,

- kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów,

- sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym standardów ochrony małoletnich,

- bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

- zasad monitorowania standardów ochrony małoletnich

 

miejscowość, dnia

 

OŚWIADCZAM

że zapoznałam/em się ze standardami ochrony małoletnich, obowiązującymi w Gminnej Bibliotece i Centrum Kultury w Przechlewie i zostałam/em poinstruowana/ny o konieczności i zasadach ich stosowania.

…………………………………..

Podpis pracownika

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony małoletnich” obejmującej:

- bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem, procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego,stosowania standardów,

- sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym standardów ochrony małoletnich,

- bezpieczne relacje między małoletnimi oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

- zasad monitorowania standardów ochrony małoletnich

 

KSIĘGA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNIEMU

L.p.

   Opis zdarzenia

 Podjęte czynności

Czy miała miejsce interwencja organów zewnętrznych (policji, prokuratury). Opis podjętych przez organy zewnętrzne czynności

 

     

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

MKiDN, BN, NPRC